Jobrettet rehabilitering

Formålet med forløbet er at styrke psykisk sårbare borgeres muligheder for beskæftigelse – evt. efter forudgående uddannelse.

Målgruppe

Målgruppen for jobrettet rehabilitering er psykisk sårbare borgere, som er omfattede af psykiatriplanen.  Borgeren er på førtidspension eller kontanthjælp, og er motiveret for at komme i en virksomhedsrettet indsats på sigt.

Hent kursusfolder her

Visitation

Det er Socialafdelingen eller Jobcenteret, som henviser til tilbuddet. Forløbet kan starte med et gruppebaseret Motivationsforløb med bostøtte, som visiteres via Socialafdelingen. Har borgeren ikke behov for Motivationsforløbet, kan pgl. visiteres direkte Jobrettet rehabilitering på CBR.

Forløb på Jobrettet rehabilitering

CBR tilbyder et individuelt jobrettet rehabiliteringsforløb. Målet er job eller uddannelse tilpasset borgerens ressourcer og kompetencer. Indsatserne tilrettelægges, så borgeren sikres hurtigst mulig vej i praktik. Der kan visiteres til to forløbslængder:

4 mdr. - borgeren i praktik efter senest 2 mdr.
9 mdr. - borgeren er i praktik efter senest 4 mdr.

Forløbets indsatser

Forsamtale

Borgeren kan efter aftale med sagsbehandler få en uforpligtende forsamtale på CBR med information om forløbet. 

Startsamtale

Når borgeren er henvist afholdes en startsamtale med borgerens kontaktperson og jobkonsulent på CBR med henblik på forventningsafstemning og tilrettelæggelse af forløbet. Sagsbehandler og evt. bostøtte inviteres.

Intro og plan – to gange ugentligt af 2 timer indtil borgeren er i praktik

I denne del af indsatsen er der fokus på borgerens interesser/styrker, job- og uddannelsesideer, ønsker og styrker i forhold til praktikområder, arbejdsopgaver og arbejdstid, skånehensyn og behov for støtte i praktikforløbet og udarbejdelse af CV/kompetenceprofil. I takt og parallelt med at konkrete praktikønsker udformes, søger jobkonsulenten efter praktiksteder, så det sikres at borgeren hurtigst muligt kommer i praktik.

Virksomhedspraktik

Praktikken etableres på almindelige virksomheder. Ved behov for specifik træning, som ikke kan tilgodeses på en almindelig virksomhed, kan CBRs interne virksomheder anvendes. Der vil under hele forløbet være tæt opfølgning på virksomhedspraktikken af borgerens kontaktperson. Arbejdsopgaver og arbejdstid justeres i takt med borgerens udvikling.

Individuelle samtaler

Der indlægges individuelle samtaler med borgerens kontaktperson igennem hele forløbet. Samtalerne har til formål at understøtte borgerens evne til mestring, udvikling af jobrettede færdigheder og reducering af barrierer. 

Mestringsforløb

Forud for eller parallelt med virksomhedspraktikken kan borgeren efter behov deltage i gruppebaserede eller individuelle mestringsforløb. Mestringsforløbene sigter mod at ruste borgeren til bedre at kunne overvinde barrierer og udnytte egne ressourcer i praktikken. I forløbet  tilbydes to typer mestringsforløb med et rehabiliterende sigte:

Dokumentation

Der udarbejdes opfølgningsnotat på baggrund af borgerens praktik minimum hver 2. md. samt et slutnotat i forbindelse med deltagelse i mestringsforløb.

Afslutning

Borgeren afsluttes, når formålet med henvisningen er opfyldt eller senest efter hhv. 4 eller 9 mdr. Der afholdes samtale med borgeren og sagsbehandler efter endt forløb med henblik på aftale om det videre forløb for borgeren.