Mestrings- og kompetenceudviklingsforløb

CBR-Randers tilbyder en række gruppebaserede mestrings- og kompetenceudviklingsforløb:

Formålet med mestringsforløbene er at ruste borgeren, som har fysiske og psykiske udfordringer, til at håndtere sit arbejdsliv hensigtsmæssigt. Forløbene sigter mod at give den enkelte indsigt i og forståelse for egne sårbarheder/udfordringer, disses symptomer og fremtrædelsesformer med henblik på at udvikle andre og mere hensigtsmæssige handlemuligheder i de arbejdsrelaterede situationer, der provokerer sårbarhederne. Jo flere handlemuligheder den enkelte har, des større grad af kontrol kan man have over eget liv, hvilket er centralt for opnåelse af bl.a. stabilitet i forhold til arbejdsmarkedet.

Undervisningsformen består i oplæg fra underviseren, hvor borgeren kan byde ind med egne erfaringer. Der vil ligeledes være mindre øvelser undervejs, som kan videreføres i og relateres til borgerens arbejdsmæssige virkelighed.

Der er ikke tale om terapi eller anden form for behandling, men derimod om et rent undervisningsmæssigt sigte med henblik på udvikling af kompetencer.

Undervisningen foregår i gruppe på max. 10 personer.

Kurserne strækker sig over 4 uger med undervisning to gange om ugen i 2½ time.

Aktivitetskalender 2. halvår 2017

Angsthåndtering

Tilbud om undervisning i angsthåndtering for personer hvor angst er den primære diagnose.

Angst findes i mange varianter. Man kan f.eks. opleve angst i forbindelse med at være sammen med andre mennesker, i forbindelse med at færdes alene uden for sit hjem og i forhold til konkrete objekter som edderkopper og lukkede rum. Andre gange opstår angsten ”ud af det blå”. Typiske angstsymptomer er bl.a. hjertebanken, vejrtrækningsbesvær og svimmelhed samt katastrofe-tanker som f.eks. ”nu besvimer jeg” eller ”jeg er ved at blive skør”. Heldigvis er det muligt at arbejde med sin angst, men det kræver hårdt arbejde.

Målgruppe

 • Personer med en angstlidelse eller angstrelaterede problemer, som gør det vanskeligt at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Personer, der er motiverede og åbne for at arbejde med deres angstproblematik og er åbne overfor at deltage i et gruppeforløb (max. 10 personer).
 • Personer der gerne sideløbende er i gang med et praktikforløb.

Formål

 • Kurset har til hensigt at bibringe deltagerne en større indsigt i egne reaktionsmønstre samt tilvejebringe redskaber og strategier til brug for mestring af angst.
 • At skabe motivation i forhold til at tro på muligheden for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold

 • Indføring i, hvad der kendetegner forskellige angstlidelser og, hvordan disse kan håndteres i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Afsættet vil primært være i ”den kognitive tilgang”, hvor deltagernes uhensigtsmæssige. overbevisninger og tankemønstre udfordres gennem analyser af sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Form

 • Undervisningsformen består i oplæg fra underviseren, hvor deltagerne kan byde ind med egne erfaringer. Der arbejdes med aktuelle symptomer og problemstillinger, hvilket stiller krav om aktiv deltagelse og udarbejdelse af hjemmearbejde med registrering og adfærdsøvelser.
 • Der er ikke tale om terapi eller anden form for behandling.
 • Undervisningen foregår i gruppe på max. 7 personer.
 • Kurset strækker sig over 6 uger med undervisning 2 gange om ugen i 2½ time.

Hent en kursusfolder

Smertehåndteringskursus

Målgruppe

 • Personer, hvis kroniske smerter og håndtering heraf kan ses som en afgørende barriere for at vende tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Personer, der er motiverede, dvs. åbne for at arbejde med smertetilstanden ud fra psykologiske og kropslige vinkler og åbne for at være i en gruppe (max. 10 personer).

Formål

Smertehåndteringskurset har til formål, at deltagerne kan ”leve bedre med smerten” og har ikke til formål at helbrede den lidelse, der ligger til grund for smerten.

Således er målet at give deltagerne indsigt i egne smertedynamikker for herved at opnå kontrol over smerterne.

Målet er ligeledes at give deltagerne en række konkrete redskaber til bedre at kunne mestre deres smerte.

At kunne leve bedre med smerten vil for mange smerteramte indebære:

 • at forholde sig til den sorg det er at have mistet mange udfoldelsesmuligheder og finde sine livsværdier på et nyt grundlag.
 • at finde en passende balance med overaktiv og passiv smerteadfærd.
 • at udvikle en øget kropsbevidsthed, så det bliver lettere at mærke kroppens grænser og behov.
 • at kunne tackle de problemer, der kan opstå i forhold til mennesker – f.eks. at føle sig mistænkeliggjort af andre, at kunne bede om hjælp og kunne sige til og fra overfor andres forventninger.
 • at kunne forholde sig realistisk til sin fremtid og muligheder for beskæftigelse.

Indhold

 • Hvad er smerte? – herunder bl.a. psykologiske mekanismers betydning
 • Tab og accept af nye livsbetingelser
 • Uhensigtsmæssige coping-strategier – onde cirkler
 • Trodsadfærd og acceptadfærd
 • Lære at sig til og fra
 • Patientrollen – uheldige mekanismer såsom passiv fastholdelse 
 • Vigtigheden af at opleve kontrol 
 • Nyorientering, identitet og selvforståelse 
 • Afspændings- og visualiseringsøvelser

Undervisningen har sit primære afsæt i en kognitiv teoriramme.

Undervisningsform

Foruden undervisningen vil der være tale om gruppesamtale, hvor de deltagende byder ind med egne erfaringer om det at leve med smerter. Erfaringsudvekslingen kan både være omkring et bestemt tema eller ud fra en problemstilling, som en af de deltagende tager op. 

Foruden indføring i hvor kompleks smerte egentlig er og i, hvorledes psykologiske mekanismer spiller ind på smerteoplevelsen, forsøges det at viderebringe deltagerne nogle konkrete redskaber og teknikker, de kan gøre brug af i deres eget liv og særligt i forhold til at kunne genopnå og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. I forhold til at viderebringe sådanne redskaber, trækkes der særligt på den kognitive tilgang, mens der også gøres brug af aktiv afprøvning af forskellige teknikker. 

Kurset strækker sig som udgangspunkt over 4 uger med 2 undervisningsdag ugentlig á 2½ times varighed.

Hent en kursusfolder

Stress- og/eller depressionsramte

Stressramte har været overbelastet for længe og har derved overforbrugt kroppens fysiske og psykiske ressourcer. Typiske symptomer er kvalme, hovedpine, irritabilitet og søvnproblemer, mens evnen til at koncentrere sig og huske også ofte bliver ramt. Nogle stressramte udvikler en depression, som er kendetegnet ved, at man konstant er nedtrykt, uden energi og kan have svært ved at tage sig sammen til at udføre selv almindelige dagligdagsopgaver. Heldigvis er der hjælp at få!

Målgruppe

 • Personer med stress- og/eller depressions-relaterede problemer, som gør det vanskeligt at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Personer, der er motiverede og åbne for at arbejde med disse problematikker ud fra psykologiske vinkler og er åbne overfor at deltage i et gruppeforløb (max. 10 personer).
 • Personer der gerne sideløbende er i gang med et andet jobrettet tilbud, f.eks. praktik eller træning.

Formål

 • At bibringe deltagerne indsigt i egne problematikker, således at disse bedre kan tackles og dermed frigøre overskud til at påbegynde en uddannelse, et job eller starte i praktik.
 • At give deltagerne tro på, at de igen har mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.

Indhold

 • Undervisning i hvad stress og depression er i og hvordan sådanne psykiske problematikker kan håndteres i forhold til at genopnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Afsættet vil primært være ”den kognitive tilgang”, hvor deltagernes uhensigtsmæssige overbevisninger og tankemønstre udfordres gennem analyser af sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Form

 • Undervisningsformen består i oplæg fra underviseren, hvor deltagerne kan byde ind med egne erfaringer. Der vil ligeledes være mindre øvelser undervejs. 
 • Der er ikke tale om terapi eller anden form for behandling, men derimod om et rent edukativt (undervisningsmæssigt og støttende) kursusforløb.
 • Undervisningen foregår i gruppe på max. 10 personer.
 • Kurset strækker sig over 4 uger med undervisning 2 gange om ugen i 2½ time.

Hent en kursusfolder

Kognitiv træning

Kognitiv træning og arbejdsrehabilitering

Der er flere årsager til, at personer med psykiske lidelser ofte har besvær med at finde og fastholde arbejde. Nyere forskning viser, at kognitive vanskeligheder (f.eks. vanskeligheder med at huske og at fastholde koncentrationen) har stor indflydelse på, hvordan psykisk syge fungerer i hverdagen og i et job. En række undersøgelser tyder på, at en kombination af kognitiv træning (hjernetræning) og arbejdstræning kan forbedre psykisk syges muligheder for at få og fastholde job.

Kognitiv træning

Den kognitive træning foregår ved hjælp af et computerprogram med en række øvelser af forskellig sværhedsgrad. Når du udfører øvelserne, træner du systematisk din hukommelse, koncentration og opmærksomhed.

Arbejdstræning

Du vil, samtidig med det kognitive træningsforløb, skulle deltage i arbejdstræning. På CBR-Randers består arbejdstræningen af en individuel tilrettelagt virksomhedspraktik på en privat eller offentlig virksomhed.

Hent en kursusfolder

Ansvarlig redaktør
Annette Engelbret-Pedersen
Sidst opdateret
12-07-2017