Om tilbud i CBR

Vi er til for borgerne – i et tæt samarbejde med jobcenter/socialafdeling og virksomheder.

CBR er et beskæftigelses- og rehabiliteringstilbud under Randers Kommune. CBR udvikler og gennemfører jobrettede forløb for borgere med særlige behov. Vi skræddersyr jobindsatsen, så den både tilgodeser borgernes individuelle behov og retter sig mod konkrete jobåbninger på arbejdsmarkedet.

CBR løser lovbundne opgaver på beskæftigelses- og socialområdet samt udvikler og gennemfører forløb for særlige målgrupper og for virksomheder som indtægtsdækket virksomhed på almindelige markedsvilkår. Centret har derigennem erfaring i at differentiere indsatsen efter borgernes og  arbejdsmarkedets behov samt det aftalte mål med tilbuddene.

Blandt vore særlige kompetencer er en bred tværfaglig ekspertise, helhedsorienterede tilbud og et stort virksomhedsnetværk lokalt og regionalt. Vi kan dokumentere gode resultater gennem en sammenhængende beskæftigelsesindsats, som bringer borgeren fra en passiv situation til ansættelse på det almindelige eller rummelige arbejdsmarked. 

Den røde tråd - virksomhedspraktik og mestring

Virkeligheden er den bedste praktik og træningsbane, når borgeren skal finde relevante jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik giver mulighed for en erhvervsrettet opkvalificering og for at afprøve konkrete arbejdsfunktioner i reelle arbejdsmiljøer. Derfor er virksomhedspraktik et centralt element i CBR's beskæftigelsesindsats.

Indsigt og forståelse for egne sårbarheder og udvikling af hensigtsmæssige mestringsstrategier giver flere handlemuligheder. Jo flere handlemuligheder, jo større grad af kontrol over eget liv, hvilket er centralt for opnåelse af bl.a. stabilitet i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor vil udvikling af evnen til mestring være en del af indsatsen i et forløb på CBR.

Kvalitetssikring

For alle CBR's tilbud gælder at vi arbejder ud fra en kvalitetsforståelse, der fastlægger standarder for den faglige, den brugeroplevede og den organisatoriske kvalitet i arbejdet. Kvalitetstilgangen er skabt på baggrund af årelange erfaringer fra den specialiserede beskæftigelsesindsats, samt fra den nyeste forskning indenfor beskæftigelsesområdet, bl.a. Beskæftigelses Indikator Projektet.

CBR anvender forskellige indikatorer/målinger, som giver pejlinger på effektivitet, kvalitet og resultater og dermed skabes et vidensbaseret grundlag for dialog med bestilleren – jobcentret og kunderne i øvrigt.

Kvalitetssikringen er inddelt i tre hovedområder:

  • Måling, evaluering og dokumentation
  • Kompetenceudvikling
  • Forskning og samarbejde

Udgangspunktet for kvalitetssikringen er dels at garantere, at tilbuddene afvikles med samme høje kvalitet på tværs af borgergrupper, jobcentre og konsulenter og dels at sikre en konstant udvikling og forbedring af tilbuddene.