Tilbud til borgere i Norddjurs kommune

CBR har indgået aftale med Jobcenter Norddjurs om tilbud til flygtninge, jobparate borgere og ledige fleksjobbere.

Her finder du information om de enkelte tilbud.

Det åbne tilbud/rådighedsafklarende tilbud til integrationsafdelingen er målrettet flygtninge og familiesammenførte flygtninge.

Det åbne tilbud/rådighedsforløbet er et tilbud til borgere i integrationsperioden. Det vil sige flygtninge og familiesammenførte flygtninge. Det drejer sig om borgere, som af forskellige årsager har behov for en særlig indsats, for at genoptage fx danskundervisning eller virksomhedspraktik på det almindelige arbejdsmarked.

Det åbne tilbud er målrettet borgere, der har modtaget en sanktion fx pga. udeblivelse fra tilbud.

Det rådighedsafklarende tilbud gives til borgere, som ikke har formået at medvirke i sprogskolens tilbud eller virksomhedspraktik, eller hvor andre tilbud ikke skønnes relevante. Det rådighedsafklarende tilbud kan også kombineres med sprogundervisning eller andre aktiviteter, herunder behandling.

Formål og indhold
Formålet med indsatsen er, via en målrettet indsats at give borgeren kompetencer, der gør det muligt for dem at agere som aktive samfundsborgere og arbejdstagere i Danmark.

Konkret er det målet, at borgeren bliver i stand til at genoptage sit "normaltilbud" som fx kan være sprogundervisning eller virksomhedspraktik - eller komme videre i et andet tilbud.

Beskæftigelse på et af CBR's værksteder - maskinfabrik, montage og køkken/kantine/rengøring.

Kontakt

Henvendelse vedr. tilbuddet kan ske til:

Værkstedsassistent
Mogens Andersen
Tlf.: 8915 8445
E-mail: mogens.andersen@randers.dk

Henvisning sendes til:
Adm. medarbejder
Tlf. 8915 8404
cbr@randers.dk

Her kan du se vores brochure om åbent tilbud/rådighedsafklaring til borgere.

Her kan du se vores pjece til borgere på arabisk.

Her kan du se vores brochure om åbent tilbud/rådighedsafklaring til sagsbehandlere.

Her kan du hente et henvisningsskema.

 

 

 

Det åbne tilbud/rådighedsafklarende tilbud er målrettet jobparate borgere. Det kan være borgere, der modtager kontanthjælp eller dagpenge fra en A-kasse.

Det åbne tilbud/rådighedsforløbet er et tilbud til jobparate borgere, som af forskellige årsager har behov for en målrettet indsats, for at kunne tage del i de forskellige tilbud, der tilbydes via Jobcenter Norddjurs.

Det åbne tilbud er målrettet borgere, der har modtaget en sanktion fx pga. udeblivelse fra tilbud.

Det rådighedsafklarende tilbud gives til borgere, hvor Jobcenter Norddjurs af forskellige årsager er i tvivl om borgeren reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, fx hvis borgeren har afvist et jobtilbud eller lignende.

Formål og indhold
Formålet med indsatsen er - via en målrettet indsats - at give borgeren kompetencer til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder at vise, at de er i stand til at fremmøde stabilt, give besked i tilfælde af sygdom osv.

Fra starten af forløbet får borgeren tildelt en fast kontaktperson, som er gennemgående under forløbet på CBR. Borgeren starter i snedkeriet på CBR-Randers, men der vil efterfølgende også være mulighed for beskæftigelse på nogle af de andre værksteder på CBR, herunder fx maskinfabrikken, montagen eller køkken/kantine - alt efter hvad der skønnes mest hensigtsmæssigt i den enkelte situation. Under forløbet vil der være tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler / jobkonsulent, hvor der bl.a. følges tæt op på fremmødet.

Kontakt

Henvendelse vedr. tilbuddet kan ske til:

Værkstedsassistent
Mogens Andersen
Tlf.: 8915 8445 / 5150 5718
E-mail: mogens.andersen@randers.dk

Henvisning sendes til:
Adm. medarbejder
Tlf. 8915 8404
cbr@randers.dk

Læs brochure her.

Hent et henvisningsskema her.

 

 

 

Her kan du læse om vores tilbud til fleksjobbere, som har været ledige i mere end 6 måneder.

Formålet med forløbet er, at borgerne bliver ansat i fleksjob, eller kommer så tæt på job, som muligt.

Optag og varighed

Efter henvisning fra sagsbehandler indkaldes borgeren til en startsamtale.

Forløbet varer som udgangspunkt 13 uger, men kan forlænges efter aftale med sagsbehandler.

Aktiv praktik- og jobsøgning med individuel støtte

Fokus i indsatsen er borgerens aktive praktik / jobsøgning med den nødvendige støtte fra CBR. Et forløb består af såvel gruppeforløb som individuelle samtaler med hovedvægt på jobsøgning og iværksættelse af virksomhedspraktik med henblik på efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Efter startsamtalen og indtil start på virksomhedspraktikken deltager borgeren i jobcafé og individuelle samtaler.

Der arbejdes vedvarende med motivation i forbindelse med jobsøgning / jobskabelse for borgerne, bl.a. ved at indkredse og udfordre eventuelle barrierer, borgeren kan have for at komme i job.

Jobcafé

I Jobcaféen arbejdes intensivt med en plan for jobsøgningsforløbet, herunder indkredses relevante jobområder, hvor der dels er gode jobmuligheder og hvor skånehensynene bedst kan iagttages. Der arbejdes med forskellige jobsøgningsmetoder, ligesom der bl.a. arbejdes med positiv omformulering af skånehensyn og der arbejdes med, hvordan kritiske situationer på jobbet kan tackles.

Virksomhedspraktik

Det overordnede formål med forløbet er, at borgeren kommer i fleksjob, ofte efter en forudgående virksomhedspraktik. Desuden er det formålet, at borgeren opnår en kontakt med og viden om arbejdsmarkedet og egne muligheder, samt får styrket sin arbejdsidentitet og troen på en fremtid på arbejdsmarkedet.

CBR matcher borgerens ressourcer med arbejdsfunktionerne på virksomheden og følger borgeren tæt i praktikken, således at arbejdsopgaverne løbende tilpasses borgerens ressourcer og kompetencer. Borgeren kan efter en faglig vurdering og aftale med Jobcentret deltage i flere praktikker.

I forbindelse med den formelle indgåelse af ansættelsesaftalen inddrages borgerens jobkonsulent fra Jobcentret.

Afrapportering

Sagsbehandler orienteres om forløbet via en kortfattet mail efter de første 4 uger.

Forløbet afsluttes med en skriftlig tilbagemelding til Jobcentret, herunder en beskrivelse af borgerens sociale- og faglige kompetencer, arbejdsmarkedsperspektivet samt status på virksomhedspraktikken, fleksjobbet eller det kommende fleksjob.

Kontakt

Henvendelse vedr. tilbuddet kan ske til:

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407
E-mail: susanne.falch@randers.dk

Henvisning sendes til:
Adm. medarbejder
Tlf. 8915 8404
cbr@randers.dk

Læs vores brochure her.

Hent et henvisningsskema her.