Tilbud for ledige fleksjobbere

Her kan du læse om vores tilbud til fleksjobbere, som har været ledige i mere end seks måneder.

Formålet med forløbet er at borgeren bliver ansat i fleksjob, eller kommer så tæt på job, som muligt.

Optag og varighed

Efter henvisning fra sagsbehandler indkaldes borgeren til en startsamtale.

Forløbet varer som udgangspunkt 15 uger, men kan forlænges efter aftale med sagsbehandler.

Aktiv praktik- og jobsøgning med individuel støtte

Fokus i indsatsen er borgerens aktive praktik / jobsøgning med den nødvendige støtte fra CBR. Et forløb består af såvel gruppeforløb som individuelle samtaler med hovedvægt på jobsøgning og iværksættelse af virksomhedspraktik med henblik på efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Indtil start på virksomhedspraktik eller ansættelse i fleksjob deltager borgeren i jobcafé og/eller individuelle samtaler.

Der arbejdes vedvarende med motivation i forbindelse med jobsøgning / jobskabelse for borgerne, bl.a. ved at indkredse og udfordre eventuelle barrierer, borgeren kan have for at komme i job.

Jobcafé

I jobcafeen arbejdes intensivt med en plan for jobsøgningsforløbet, herunder indkredse relevante jobområder, hvor der dels er gode jobmuligheder og hvor skånehensynene bedst kan iagttages. Der arbejdes med forskellige jobsøgningsmetoder, ligesom der bl.a. arbejdes med positiv om-formulering af skånehensyn og der arbejdes med, hvordan kritiske situationer på jobbet kan tackles.

Virksomhedspraktik

Det overordnede formål med forløbet er, at borgeren kommer i fleksjob, ofte efter en forudgående virksomhedspraktik. Desuden er det formålet, at borgeren opnår en kontakt med og viden om arbejdsmarkedet og egne muligheder, samt får styrket sin arbejdsidentitet og troen på en fremtid på arbejdsmarkedet.

CBR matcher borgerens ressourcer med arbejdsfunktionerne på virksomheden og følger borgeren tæt i praktikken, således at arbejdsopgaverne løbende tilpasses borgerens ressourcer og kompetencer. Borgeren kan efter en faglig vurdering og aftale med jobcentret deltage i flere praktikker.

I forbindelse med den formelle indgåelse af ansættelsesaftalen inddrages borgerens jobkonsulent fra Jobcentret.

Afrapportering

Sagsbehandler orienteres om forløbet via en kortfattet mail efter de første 4. uger.

Forløbet afsluttes med en skriftlig tilbagemelding til Jobcentret, herunder en beskrivelse af borgerens sociale- og faglige kompetencer, arbejdsmarkedsperspektivet samt status på virksomhedspraktikken, fleksjobbet eller det kommende fleksjob.